Lokaleldstäder
 

Lokaleldstäder finns i tre huvudtyper: öppna spisar, kaminer och kakel- o. täljstensugnar. Förr var eldstäderna mycket viktiga för matlagning, uppvärmning och social gemenskap. I våra dagar är det främst av trivselskäl människor vill ha eldstäder i hemmet.

Att tänka på innan du installerar en eldstad:

Ändamål. Vad ska eldstaden användas till? Trivsel eller uppvärmning? Önskas värme snabbt eller bör den kunna avge värme t.ex. hela natten? Ska den användas till matlagning? Det finns många typer att välja mellan och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

Typgodkännande. En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i lagstiftningen.

Montering. Typgodkända produkter har anvisningar för hur eldstäderna skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav. Om du inte själv ska installera eldstaden bör du i förväg begära att få se monteringsanvisningen.

Besiktning. En nyinstallerad eldstad ska besiktigas av oss innan den tas i bruk.

Miljögodkänd är eldstad som har lägre tjärutsläpp än byggreglerna rekommenderar.

Verkningsgrad, det vill säga hur mycket värme eldstaden alstrar i förhållande till bränslemängden. Ju högre verkningsgrad desto bättre.

Rökgastemperatur och skorsten. Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350 °C

Vikt. Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg måste bjälklagrets bärighet kontrolleras.

Pris. Hur mycket får din eldstad kosta? Tänk på att det ibland behövs en skorsten som i vissa fall kan kosta lika mycket som eldstaden.

Krav på eldstäder och rökkanaler vad gäller skydd mot brand, explosion, olycksfall och sanitär olägenhet finns i Boverkets Byggregler 2002.

 

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!