Gaseldade anläggningar
 

Gasuppvärmning - bekvämt och säkert men inte helt riskfritt.
 
Gaseldning är en bekväm och säker uppvärmningsmetod. Säkerhetsinstallationerna är omfattande, men det finns risker som inte får underskattas.

Fastighetsägaren är ansvarig för säkerheten.

Ansvarig för säkerheten i en värmeanläggning är alltid fastighetsägaren. Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att brandskyddskontroll utförs. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid brandskyddskontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen påtala detta.

Brandskyddskontroll - 6 år

Brandskyddskontroll ska göras en gång vart sjätte år. Se till att brandskyddskontrollanten får tillträde till värmeanläggningen och att godkända steganordningar finns. Kostnaden för kontrollen debiteras enligt kommunens taxa för brandskyddskontroll.

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!