Brandskyddskontroll
 

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och en enklare brandskyddskontroll utfördes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen  upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar!

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som Räddningsverket har bestämt.

Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt. Taxan kan variera från kommun till kommun.


Intervall för brandskyddskontroll för de vanligaste objekten i småhus

• Värmepannor
Eldning med fasta bränslen, t ex ved, flis, pellets – 3 år

Eldning med olja, gas eller specialkonstruerade pelletspannor (gäller ej kombipannor och dyl.) – 6 år

• Lokaleldstäder och köksspisar
Lokaleldstäder och köksspisar – 3 år

Eldstaden används i mycket ringa omfattning typ sommarbostad - 6 år

Skorstensfejaren - en totalpartner i ventilation och värme!